موقعیت جغرافیایی

توضیحات

ایجادو تقویت بازارهای فروش خارجی وداخلی درحوزه صنایع دستی به عنوان تسهیل گر درحوزه تولیدصنایع دستی

مرکزتجارت جهانی صنایع دستی

مشاهده پست