موقعیت جغرافیایی

توضیحات

مجموعه ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی و سالن چندمنظوره است.

مجموعه ورزشی شهید آیت الله دستغیب شیراز

مشاهده پست