موقعیت جغرافیایی

توضیحات

کمدا سرویس اشتراک گذاری آیتم های دور افتاده از چرخه با دید کاهش مصرف گرایی، جلوگیری از اسراف و جلوگیری از آالودگی هوا است.