موقعیت جغرافیایی

توضیحات

سوپر گوشت آهو شیراز ، بزرگراه رحمت شرقی، نبش بلوار عدالت